Uw logo in .ai en .eps! Klaar voor gebruik op drukwerk, autobelettering, billboard en meer.

Algemene voorwaarden Cuppens kleurt


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvraag voor of inzending van een ontwerp en iedere overeenkomst tussen Cuppens kleurt en het bedrijf of de persoon die een mogelijke wedstrijd hierna te benoemen “mogelijke wedstrijd” dit omdat er niet altijd een winnend ontwerp is en zal worden omschreven als “wedstrijd” op www.cuppenskleurt.nl initieert, (“Opdrachtgever”) dan wel het bedrijf of de persoon die een inzending toevoegt aan een dergelijke wedstrijd (“Ontwerper”), tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkend overeen zijn gekomen.

Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst


1.1.      De overeenkomst tussen Cuppens kleurt en Opdrachtgever komt tot stand zodra www.cuppenskleurt.nl de opdracht van Opdrachtgever tot initiëren van een wedstrijd voor het maken van een ontwerp schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd of indien Opdrachtgever de door Cuppens kleurt uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en een schriftelijke of elektronische bevestiging van www.cuppenskleurt.nl heeft ontvangen.

1.2.      De opdracht voor een wedstrijd dient ten minste te bevatten: een bedrijfsnaam, de omschrijving van het bedrijf, de termijn van de wedstrijd en persoonlijke gegevens. Opdrachtgever kiest daarbij voor hetzij het model Niet-Gegarandeerde Vergoeding. Opdrachtgever dient op voorhand de prijs te betalen aan Cuppens kleurt. Deze zal worden gecrediteerd bij geen winnend ontwerp.


1.3.      De overeenkomst tussen Cuppenskleurt  en Ontwerper komt tot stand wanneer Ontwerper een ontwerp inzendt via de email mike@cuppenskleurt.nl in het kader van een wedstrijd.

1.4.      Cuppenskleurt houdt zich het recht voor opdrachten te weigeren indien naar haar oordeel – en uitsluitend naar haar oordeel – daar aanleiding toe is.

1.5.      Www.cupppenskleurt.nl behoudt zich het recht voor redelijke administratie- en afhandelingskosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst


2.1.      Na totstandkoming van de overeenkomst tussen www.cuppenskleurt.nl en Opdrachtgever zal www.cuppenskleurt.nl de opdracht van Opdrachtgever op haar website publiceren en reclame voor de wedstrijd maken. Vervolgens kunnen Ontwerpers hun Ontwerpen inzenden voor de wedstrijd via de door www.cuppenskleurt.nl aangewezen middelen.

2.2.      www.cuppenskleurt.nl zal de wedstrijd faciliteren en ingezonden ontwerpen bewaren en beschikbaar stellen aan Opdrachtgever voor de duur van de wedstrijd en een redelijke termijn daarna. Daarna is www.cuppenskleurt.nl gerechtigd de ontwerpen en andere informatie over de wedstrijd te verwijderen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade ten aanzien van Opdrachtgever of Ontwerper voor verlies of gegevens of anderszins.

2.3.      Opdrachtgever selecteert na verstrijken van de termijn van de wedstrijd één ontwerp uit de aangeboden inzendingen als zijnde een winnend ontwerp of kan nogmaals een wedstrijd starten. Opdrachtgever krijgt binnen 3 dagen de ontwerpen in .ai en .eps na schriftelijk overeengekomen dat er een winnaar is.


2.4.      Indien Opdrachtgever bij een Niet-Gegarandeerde Vergoeding van mening is dat geen van de aangeboden ontwerpen voldoet aan haar kwaliteitseisen, mag zij volstaan met een verklaring dat dit het geval is. De wedstrijd wordt dan geannuleerd, zonder aanspraak voor Ontwerpers op enige vergoeding. Opdrachtgever verkrijgt dan geen rechten op enig ontwerp en heeft de mogelijkheid een nieuwe wedstrijd te starten.


2.5.      Indien Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn een winnend ontwerp kiest zal www.cuppenskleurt.nl de Opdrachtgever aansporen een winnaar te kiezen.

2.6.      Het ontwerp van Ontwerper dient Ontwerper vóór opleverdatum nadien het ontwerp inclusief alle redelijkerwijs benodigde of door Opdrachtgever of www.cuppenskleurt aangegeven bronbestanden en broncodes aan te leveren aan Cuppens kleurt.

Artikel 3. Intellectueel eigendom


3.1.      Ontwerper garandeert www.cuppenskleurt.nl en Opdrachtgever dat het ontwerp en alle onderdelen daarvan geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele of industriële eigendom. Voorts garandeert Opdrachtgever dat de omschrijving naar redelijke verwachting niet zal leiden tot inbreuken op rechten van derden. Partijen kunnen ook na afloop van deze overeenkomst jegens elkaar aanspraak maken op deze garanties.

3.2.      Indien ten aanzien van de juistheid van de garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is www.cuppenskleurt.nl bevoegd het ingezonden ontwerp buiten mededingen te plaatsen, dan wel uitvoering van de wedstrijd op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat www.cuppenskleurt.nl door de plaatsing van het ontwerp geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal www.cuppenskleurt.nl alsnog het ingezonden ontwerp deel laten nemen indien mogelijk. Indien deze twijfel ontstaat na uitroepen van het ontwerp als winnend, kan www.cuppenskleurt.nl alsnog het ontwerp terugtrekken, waarna Opdrachtgever een andere winnaar dient te kiezen.

3.3.      Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van ingezonden Ontwerpen berusten bij Ontwerper. www.cuppenskleurt.nl ontvangt een eeuwigdurende, beperkte licentie tot gebruik van het ontwerp in het kader van de wedstrijd, voor vermelding bij het portfolio van Ontwerper en voor promotionele doeleinden van haarzelf tijdens en na de wedstrijd.

3.4.      Ontwerper zal aan Opdrachtgever overdragen alle rechten (zoals auteursrechten, naburige rechten en dergelijke) van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van het door Opdrachtgever als winnend aangemerkte ontwerp. Voor zover overdracht van dergelijke rechten nadere handelingen vereist (zoals ondertekening van een akte of registratie bij overheidsinstanties, waar ook ter wereld), zal Ontwerper binnen het redelijke meewerken aan deze handelingen. De kosten (zoals leges of notariskosten) van dergelijke handelingen komen voor rekening van Opdrachtgever, maar Opdrachtgever hoeft Ontwerper geen uurloon te betalen voor het uitvoeren van dergelijke handelingen.

3.5.      Indien overdracht van dergelijke rechten onmogelijk is, verleent Ontwerper hierbij voor alsdan aan Opdrachtgever een eeuwigdurend, onbeperkt en exclusief recht tot gebruik van het winnend ontwerp voor alle doeleinden en in alle media, waar ook ter wereld. Hiermee verliest Ontwerper tevens het recht om zelf het ontwerp te exploiteren of aan andere opdrachtgevers beschikbaar te stellen.


3.6.      Opdrachtgever verkrijgt slecht het intellectuele eigendom of een licentie van winnende ontwerpen, zoals bepaald in 3.4 en 3.5. Voor andere Ontwerpen verkrijgt zij nadrukkelijk géén rechten.

3.7.      www.cuppenskleurt.nl mag wedstrijden gepubliceerd houden op de website, ook na afloop van de wedstrijd. Op verzoek van Opdrachtgever zal Cuppens kleurt wedstrijden verwijderen nadat Opdrachtgever een winnend ontwerp heeft aangewezen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst


4.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

4.2.      www.cuppenskleurt.nl is gerechtigd om kosten in rekening te brengen indien een wijziging in de overeenkomst daadwerkelijk extra kosten met zich meebrengt.

4.3.      Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te komen kan www.cuppenskleurt.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 5. Betaling


5.1.      Opdrachtgever betaalt aan www.cuppenskleurt.nl. www.cuppenskleurt.nl keert het prijzengeld uit aan de ontwerper. Indien de opdrachtgever heeft gekozen voor een Niet Gegarandeerde Vergoeding heeft zij recht op de “niet goed, geld terug garantie”. Mocht de opdrachtgever niet tevreden zijn over de ontwerpen, kan zij de wedstrijd afsluiten. Cuppens kleurt betaalt dan de opdrachtgever het prijzengeld terug. 

5.2.      Betalingen worden geregeld volgens de regel Uitbetaalde bedragen aanderden (IB 47) van de Nederlandse Belastingdienst of indien door Ontwerper aangegeven door betaling van een factuur.  Cuppens kleurt mag de factuur opstellen, tenzij Ontwerper daartegen bezwaar maakt. Indien betalingen worden geregeld volgens de regels Uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) van de Nederlandse Belastingdienst dient Ontwerper zelf zorg te dragen voor de aangifte. 


5.3.      www.cuppenskleurt.nl is gerechtigd de bedragen die worden uitgekeerd aan Ontwerper samen met hun persoonsgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

Artikel 6. Uitsluiting, schorsing en verwijdering van accounts


6.1.      www.cuppenskleurt.nl behoudt zich het recht voor op elk moment wedstrijden, ingezonden ontwerpen of accounts te schorsen of te verwijderen indien daar gerede aanleiding toe is. Indien www.cuppenskleurt.nl gebruik maakt van dit recht zal zij Opdrachtgever dan wel ontwerper, minimaal 24 uur voordien, hiervan op de hoogte stellen.

6.2. In ieder geval is sprake van gerede aanleiding als:

  • Ontwerper of Opdrachtgever haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt;
  • Ontwerper zijn account te kwader trouw gebruikt;
  • Ontwerper heeft samengespannen met Opdrachtgever teneinde een wedstrijd te winnen;
  • Een wedstrijd of de inzendingen daarvoor beledigend, immoreel, onethisch zijn of dreigen www.cuppenskleurt.nl in diskrediet te brengen;
  • Een wedstrijd of inzending evident inbreuk op rechten van derden oplevert, of indien Ontwerper bij herhaling door derden is aangesproken op schending van hun rechten;
  • Het account voor illegale of frauduleuze handelingen wordt gebruikt of op een wijze die als kwetsend, onwettig, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk te zien is;
  • Een inzending leidt tot een onredelijke belasting van de servers van www.cuppenskleurt.nl


6.3.      Na schorsing zal www.cuppenskleurt.nl een verzoek tot heractivatie van Opdrachtgever of Ontwerper in overweging nemen, maar zij is niet gehouden hieraan gehoor te geven.

6.4.      Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van schorsing of verwijdering van een wedstrijd, inzending of account.

6.5.      Indien Opdrachtgever of Ontwerper nalatig blijkt met het nakomen van enige verplichting, is www.cuppenskleurt.nl gerechtigd de wedstrijd dan wel hun inzending te verwijderen van de website, alsmede hen uit te sluiten van toekomstige wedstrijden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1.      www.cuppenskleurt.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

7.2.      www.cuppenskleurt.nl is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever of Ontwerper in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

7.3.      Iedere aansprakelijkheid van www.cuppenskleurt.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door www.cuppenskleurt.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

7.4.      De uit te keren schadevergoeding zal worden gemaximeerd op het bedrag van het prijzengeld van de wedstrijd, behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van www.cuppenskleurt.nl.

7.5.      De aansprakelijkheid van www.cuppenskleurt.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien www.cuppenskleurt.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld en zij ook binnen een redelijke termijn daarna toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. Indien nakoming onmogelijk is, ontstaat deze aansprakelijkheid slechts nadat zij op de hoogte is gesteld van de tekortkoming.

7.6.      Iedere aansprakelijkheid van www.cuppenskleurt.nl vervalt door verloop van één jaar na de datum waarop de schadebrengende gebeurtenis zich voordoet, indien www.cuppenskleurt.nl niet binnen deze periode deugdelijk in gebreke is gesteld conform het vorige lid.

7.7.      Ontwerper en Opdrachtgever vrijwaren www.cuppenskleurt.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van het geven van de opdracht dan wel het aanleveren van een ontwerp, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever bewijzen dat de schade is veroorzaakt door actief handelen van www.cuppenskleurt.nl.

Artikel 8. Overmacht


8.1.      Bij overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort tot het moment waarop zij weer redelijkerwijs in staat kan worden geacht aan haar leveringsplichten te kunnen voldoen.

8.2.      Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is www.cuppenskleurt.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever of Ontwerper.

8.3.      Voor zover www.cuppenskleurt.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is www.cuppenskleurt.nlgerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Duur en beëindiging


9.1.      De overeenkomst tussen www.cuppenskleurt.nl en Opdrachtgever en tussen www.cuppenskleurt.nl en Ontwerper wordt aangegaan voor de duur van de wedstrijd en de afhandeling daarvan.

9.2.      Opdrachtgever is niet gerechtigd op enig moment een wedstrijd in te trekken of te annuleren, behoudens in geval van artikel 2.4 of 5.1.

9.3.      Ontwerper is gerechtigd op elk moment voor het einde van de termijn een ingezonden ontwerp terug te trekken en daarmee zijn deelname te beëindigen.

9.4.      Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door www.cuppenskleurt.nl een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever www.cuppenskleurt.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9.5.      www.cuppenskleurt.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:

(a)   Opdrachtgever/Ontwerper surseance van betaling aanvraagt;

(b)   Opdrachtgever/Ontwerper in staat van faillissement is verklaard;

(c)    Opdrachtgever/Ontwerper wanprestatie pleegt en deze niet binnen een redelijke termijn na daartoe gesommeerd te zijn deze herstelt of opheft.

Artikel 10. Wijzigingen algemene voorwaarden


10.1.    www.cuppenskleurt.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van www.cuppenskleurt.nl of per elektronische berichtgeving aan Opdrachtgever of Ontwerper.

10.3.    Indien Opdrachtgever of Ontwerper een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de wijziging(en) van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 11. Recht- en forumkeuze


11.1.    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2.    Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin www.cuppenskleurt.nl gevestigd is.

Artikel 12. Overige bepalingen


12.1.    Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door www.cuppenskleurt.nl zijn bevestigd. Indien www.cuppenskleurt.nl schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden, blijven haar voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.

12.2.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cuppens kleurt en de opdrachtgever/ontwerper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

12.3.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

12.4.    Indien www.cuppenskleurt.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat www.cuppenskleurt.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen c.q. af te dwingen.

12.5.    De door www.cuppenskleurt.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever of Ontwerper.

12.6.    Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

ONTWERPEN